Térítési díjak

EGÉSZSÉGÜGYI ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Székhely: 8400 Ajka, Béke u. 11. fszt. 3.
Cégjegyzékszám: 19-09-502215
Adószám: 11335148-2-19
Honlap: www.optomed.hu
Email cím: optomedkft@gmail.com
Telefonszám: +36 30 9468 291
Képviselő: Dr. Földvári Béla István
Adatvédelmi tisztviselő: Aramia Annamária
]
3II. Az adatkezelés jogi környezete
Adatkezelő a személyes és egészségügyi adatokat a hatályos jogszabályok szerint kezeli, különösen:
[
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv.),
Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR),
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény,
A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.).
]
3III. Az adatkezelés célja
[
Az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,
Az eredményes gyógykezelési tevékenység elősegítése,
Az egészségi állapot nyomon követése,
A népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele,
Betegjogok érvényesítése,
orvosszakmai, epidemiológiai vizsgálat, elemzés,
az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése, ellenőrző és felügyeleti szervek munkájának segítése.
Törvényben meghatározott egyéb esetek.
]
Adatkezelési célokra csak annyi és olyan egészségügyi, illetve személyazonosító adat kezelhető, amely az adatkezelési cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
3IV. Az adatkezelés jogalapja
[
Egészségügyi ellátásra való önkéntes jelentkezés. (GDPR 9. cikk h , i pont)
Az egészségügyi és a személyazonosító adatok megadása a gyógykezelt személy (törvényes képviselője) részéről önkéntes, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. Adatkérő lap alkalmazása ilyen esetben nem szükséges.
Sürgős szükség, valamint a gyógykezelt személy belátási képességének hiánya esetén az önkéntességet vélelmezni kell.
]
3V. Az adatkezelés, adatmegőrzés időtartama
[Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelési ideje korlátlan, kötelező törlést a hatályos jogszabály nem ír elő.
Az egészségügyi dokumentáció kötelező megőrzési ideje 30 év, a zárójelentés kötelező megőrzési ideje 50 év.
]
3VI. A kezelt adatok köre
4 a. Személyes adatok
[
Név
Születési név
Anyja neve
Születési hely
Születési idő
Lakcím
Tartózkodási hely
TAJ szám
Elérhetőség (telefonszám, email cím)
]
4 b. Egészségügyi adatok
[
Érintett egészségügyi előzményei
Családi egészségügyi adatok
Vizsgálattal és kezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatok
]
3VII. Adatok megismerésére jogosult személyek köre
[
ellátást végző orvos
ellátásban részt vevő egészségügyi dolgozó
ellátás adminisztrációját végző dolgozó
adatvédelmi felelős
]
3VIII. Adattovábbítás, összekapcsolás
[
Az beteg személyes és gyógykezelési adatait a Privát Praxis Magánorvosi Szoftver segítségével (fejlesztő: Acsai Medical Kft.) kerül tárolásra.
A kezelőorvos – amennyiben a páciens írásban nem tiltja meg – az EESZT-be (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) továbbítja a személyes és egészségügyi adatokat. Az EESZT működtetője az arra jogosultak számára hozzáférést biztosít a páciens személyes és egészségügyi adataihoz. Az adatokhoz való hozzáférés megelőzés, gyógykezelés, népegészségügyi, közegészségügyi-járványügyi intézkedések megtétele érdekében feltétlenül szükséges ideig és mértékig, az egészségügyi ellátóhálózaton belül történik.
A kezelést végző orvos az általa megállapított, a betegre vonatkozó adatokat – amennyiben a beteg ezt írásban nem tiltotta meg – továbbítja a beteg ellátását végző más intézménynek. Az adattovábbítás célja a beteg további ellátásának segítése (vizsgálatok kérése, beteg felvétele, műtéti várólistára való felvétel). Az adattovábbításhoz hozzájárulást nem kell kérni, de a tiltás lehetőségéről, annak következményeiről a beteget a kezelés befejezése előtt előtt tájékoztatni kell. A tiltást írásban kell rögzíteni.
Egészségügyi államigazgatási szervek és jogszabályban meghatározott egyéb szervek felé történő kötelező adattovábbítás a jogszabályokban előírt tartalommal és módon történik. Az adattovábbításról írásos feljegyzést kell készíteni, a továbbítás okáról, módjáról, idejéről és a továbbított adatok köréről. A feljegyzést a beteg dokumentációjában kell rögzíteni.
Céltól eltérő adatkezelés: egészségügyi adatok statisztikai célból, személyazonosításra alkalmatlan módon kezelhetők.
]
3IX. Az érintett jogai
4 a. Tájékoztatáshoz való jog
[
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, azok céljáról, jogalapjáról, időtartamáról valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják meg az adatokat.
Az adatkezelő köteles a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni.
Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a jogszabályban foglaltak esetében tagadhatja meg. Az érintettet a megtagadás okáról tájékoztatni kell.
]
4 b. Adatok helyesbítése
A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő haladéktalanul köteles helyesbíteni:
[
Ha az adatok helytelensége bármilyen okból az adatkezelő tudomására jutott,
Ha a helyesbítést az érintett kéri,
Ha a helyesbítést felügyeleti szerv írja elő.
]
A helyesbítést, annak tartalmával feljegyzésben kell rögzíteni. A feljegyzést az V. szakasz szerint kell megőrizni.
4 c. Adattörlés, zárolás, megjelölés
A személyes és egészségügyi adatot törölni kell, ha
[
a kezelése jogellenes,
az érintett kéri, kivéve, ha az adatkezelést jogszabály rendeli el,
az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben, meghatározott határideje lejárt,
azt a bíróság vagy a hatóság elrendelte.
]
A személyes és egészségügyi adatot zárolni kell ha
[
az érintett ezt kéri,
ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.
]
A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, amíg fennáll az adatkezelést kizáró adatkezelési cél.
A személyes és egészségügyi adatot meg kell jelölni, ha
[
az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
]
Az adatok pontosságának vagy helyességének megállapítása után a helyesbítést és/vagy törlést haladéktalanul el kell végezni.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről, a törlésről az érintettet, vagy azokat, akiknek korábban az adatot továbbították, tájékoztatni kell, kivéve, ha ez az érintett jogos érdekeit sérti.
4 d. Tiltakozási jog
Az érintett tiltakozhat személyes és egészségügyi adatának kezelése ellen, ha
[
a személyes és/vagy egészségügyi adatok kezelése, továbbítása kizárólag az adatkezelő, adatátvevő jogának, vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést a törvény rendelte el,
a tiltakozás jogát hatályos jogszabály a fenti okokon kívül is lehetővé teszi.
]
A tiltakozás kivizsgálásával, a további intézkedésekkel, jelentési kötelezettségekkel kapcsolatban a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni.
4 e. Jogérvényesítés
(
Az érintett valamint az adatátvevő a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A bírósági per körülményeire, a per következményeire a hatályos jogszabályok az irányadók.
Az érintett bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH)
)
3NAIH elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Telefon: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400
Fax: +36 (1) 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weblap: https://www.naih.hu

3I. Az adatkezelő bemutatása

[